Danske netsteder

Links til foreninger og institutioner i Danmark, som har relevans for alternativ behandling og naturmedicin.

Alternative paraplyorganisationer

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet (LNS)
En forening for naturterapeuter, andre behandlere, skoler, foreninger, klienter og andre brugere, forretningsdrivende og andre interesserede i den natur- eller energetisk baserede alternative/komplementære sundhedssektor. LNS har blandt andet til formål at varetage de faglige, økonomiske, sociale og etiske interesser for naturterapeuter og andre behandlere inden for den natur- eller energetisk baserede, komplementære sundhedssektor og søge at støtte dem på bedst mulig måde.

RABforum
Et forum for alternative behandleres brancheforeninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at være registreringsansvarlige vedrørende RAB-ordningen. RABforum har blandt andet til formål at varetage medlemsorganisationernes interesser og rettigheder overfor myndighederne samt, at medvirke til at udbrede kendskabet til og arbejde for en positiv anerkendelse og anvendelse af RAB-behandlere og deres brancheforeninger.

SundhedsRådet 
SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling (KAB) i Danmark. SundhedsRådet arbejder blandt andet for at integrere KAB i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde samt, at den enkelte borger har valgfrihed mellem KAB og konventionel behandling på lige økonomiske vilkår.

Alternative behandlerforeninger

Læge- og sygeplejerskeforeninger

 

Læger og lægestuderende

Dansk Medicinsk Akupunkturselskab  
En forening under Lægeforeningen for læger, tandlæger og dyrlæger, som bl.a. har til formål  at støtte og bidrage til udviklingen af et naturvidenskabeligt grundlag for akupunktur og at arbejde for at akupunkturen på sigt kommer til at indgå i det offentlige sundhedsvæsens generelle tilbud om behandling.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
En tværfaglige hypnoseforening, der har til formål at fremme dansk forskning, uddannelse og orientering om klinisk hypnose samt at fastlægge retningslinjer for udøvelse af hypnose i Danmark. Medlemmer skal være sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse samt have offentlig autorisation af Sundhedsstyrelsen og være medlem af relevant faglig organisation.

Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin
En sammenslutning af primært læger og tandlæger, samt enkelte andre akademikere med særlig tilknytning til sundhedsvidenskab, der arbejder for udbredelsen af og kendskabet til de orthomolekylære behandlingsprincipper.

Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral Medicin
En forening for primært læger, tandlæger og fysioterapeuter, hvis formål er udbredelse af faglig viden og kunnen, samt videreuddannelse og forskning inden for den osteopatiske craniosacrale medicin.

Lægeforeningen
Lægeforeningen er læger i Danmarks faglige interesseorganisation. Lægeforeningen har udarbejdet et politikpapir om alternativ behandling:

Lægeforeningens politikpapir om alternativ behandling

IMCC Integreret Sundhed (Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplementær og Alternativ Medicin, tidl. MIKAM)  En gruppe for studerende, der interesserer sig for alternative behandlingsformer og som bruger deres medicinske baggrund til en åben-kritisk vurdering af de behandlingsformer de igennem gruppens aktiviteter bliver præsenteret for. MIKAM arbejder med at udbrede kendskabet til komplementære/alternative behandlingsformer blandt medicinstuderende og andre sundhedsfagligt interesserede.

Spirituelt Orienterede Læger i Danmark
Et interesse-netværk for læger og tandlæger indenfor feltet spiritualitet og holisme. I netværket er tiltænkt som et forum, hvor medlemmerne kan ytre sig trygt og udveksle tanker, følelser, idéer, begreber, viden, erfaringer, ønsker og håb i området imellem den etablerede lægeverden og det spirituelle.

Sygeplejersker

Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling
Selskabet består af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, som har interesse for komplementære og alternative terapi- og behandlingsformer (KAB). En del af medlemmerne er uddannet i en eller flere former for KAB, andre er interesserede i området uden nødvendigvis at arbejde med KAB.

Dansk Sygerplejeretisk Råd

Dansk Sygeplejeråd
Dansk Sygeplejeråd er faglig organisation for sygeplejersker i Danmark. Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet et politikpapir om alternativ behandling:

Dansk Sygeplejeråd: Politikpapir om alternativ behandling
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Patientforeninger og rådgivningscentre

Patientforeninger og rådgivningscentre, som skriver eller rådgiver om alternativ behandling og naturmedicin:

Astma-Allergi Forbundet

Gigtforeningen

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse 

Kræftforeningen Tidslerne

Scleroseforeningen

InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling

Paraplyorganisation

Danske patienter 
Danske Patienter er paraplyorganisation for 15 patientforeninger med tilsammen 830.000 medlemmer.

Ministerier og styrelser

Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen administrerer lovgivningen om fødevarer, herunder kosttilskud. Fødevarestyrelsen har blandt andet til opgave at kontrollere virksomheder, der fremstiller eller sælger kosttilskud, herunder at markedsføring af kosttilskud lever op til kravene i fødevarelovgivningenm

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er øverste myndighed indenfor sundhedsområdet Ministeriet samordner og koordinerer bl.a. sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, lægemidler, apoteksvæsenet, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt patientrettigheder. Ministeriet udarbejder lovene på sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har blandt andet til opgave at føre tilsyn med markedsføringen af sundhedsydelser og godkende alternative behandlerorganisationer, der ønsker at registrere alternative behandlere (RAB-ordningen).

Sundhedssstyrelsen fører blandt andet kontrol med naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater og homøopatiske lægemidler og indsamler indberetninger af bivirkninger. Sundhedsstyrelsen om lægemidler

Andre offentlige netsteder

Borger.dk
Borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen giver adgang til  information og digital selvbetjening på tværs af offentlige myndigheder.

Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. samt til Folketingets dokumenter.

Forskningsinstitutioner

Aarhus Universitet

Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling (CCESCAM)
Samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, der undersøger effekten af komplementær og alternativ behandling.

Københavns Universitets Forskningsgruppe vedr. Alternativ Behandling (KUFAB)
Forskergruppen undersøger alternative behandlingsformer - i første omgang zoneterapi, akupunktur og meditation.

Netværk for Forskning i Tro og Helbred 
Netværket består af seniorforskere og ph.d.-studerende, som undersøger forholdet mellem tro og helbred i Danmark.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed herunder også alternativ behandling. SIF hører under Syddansk Universitet.

Tidsskrifter

Ugeskrift for Læger 
Tidsskriftet beskæftiger sig mest med det konventionelle sundhedssystem, men på hjemmesiden kan du benytte søgefunktionen til at finde information om alternativ behandling.

Litteraturdatabase / søgning

bibliotek.dk
Her kan du søge materiale fra næsten samtlige danske biblioteker og få det bestilt hjem til dit foretrukne bibliotek.