Lovbekendtgørelser

Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser.

Udstedelse af ændringslove medfører ofte, at en lovs indhold bliver vanskeligt at overskue. For at undgå dette kan det ministerium, hvorunder loven hører, udstede en lovbekendtgørelse, som altså er en sammenskrivning af hovedloven med dens senere ændringer. Denne udfærdiges uden særlig hjemmel, og er altså alene et praktisk hjælpemiddel.

Hvis der pga. fejl opstår uoverensstemmelse mellem loven og lovbekendtgørelsen, er det lovteksten, der er afgørende, da det er den, som er vedtaget af Folketinget.