Hvad bør en projektbeskrivelse indeholde?

I et forskningsprojekt søger man at få svar på et forskningsspørgsmål f.eks. ”virker akupunktur mod graviditetskvalme?”

Projektbeskrivelse kan forstås som opskriften på hvordan den information, som projektet skal indsamle for at besvare forskningsspørgsmålet, opnås. En projektbeskrivelse redegør altså for projektets hovedtræk, sådan at der fremgår en klar sammenhæng mellem forskningsspørgsmål, metoder og de typer af aktivitet, der skal indgå i projektet.

Her kan du se et eksempel på hvilke dele, der kan indgå i en projektbeskrivelse:

Projektets titel

Titlen skal være kort og præcis og vise, hvad projektet handler om f.eks. ”virker akupunktur mod graviditetskvalme?”

Introduktion til emnet

Af introduktionen skal man kunne forstå udformningen af forskningsspørgsmål og de yderligere antagelser og formodninger (hypoteser), der gøres i projektet samt hvorfor undersøgelsen er relevant.

Baggrunden for forskningsprojektet og den sammenhæng det indgår i gennemgås, herunder blandt andet hvilken forskning (teori og empiri, dvs. undersøgelser) der allerede er lavet på området. Denne gennemgang skal foretages på baggrund af en systematisk litteratursøgning. Det har følgende årsager:

  • Der er ikke grund til at foretage undersøgelsen, hvis problemstillingen allerede har været undersøgt
  • Eksisterende litteratur viser, hvor der mangler viden om en given problemstilling
  • Eksisterende litteratur viser, hvordan centrale begreber, diagnoser, symptomer m.m. defineres og afgrænses
  • Eksisterende litteratur viser gældende teori på området, som ens undersøgelse bør tage udgangspunkt i

Har man på trods af en systematisk litteratursøgning ikke kunnet finde forskning på området, angives dette.

Derudover kan projektets perspektiver angives i introduktionen.

Formål, forskningsspørgsmål og hypoteser

Formulé det overordnede formål med undersøgelsen og de mere specifikke spørgsmål, som undersøgelsen skal besvare.

Sørg for at definere de fagudtryk, der anvendes. Find inspiration til definitionerne i tidligere forskning inden for området eller et tilgrænsende område.

Forskningsdesign, metoder og analyse

Beskriv det anvendte forskningsdesign. Det er vigtigt, at sammenhængen mellem undersøgelsens forskningsspørgsmål, hypoteser og valg af design er tydelig.

Redegør for, hvilke forskningsmetoder du ønsker at anvende og hvordan du vil indsamle data. Det kan f.eks. være ved hjælp af spørgeskemaer, deltagerobservation, interviews eller registerbaseret data.

Beskriv undersøgelsespopulation, det vil sige, hvilken gruppe af klienter der indgår i projektet, og hvorfor du har valgt netop denne gruppe.

Beskriv, hvilken analyseform, du ønsker at bruge. Er der f.eks. tale om et kvantitativt forskningsprojekt, beskrives de statistiske tests, man vil anvende til databearbejdning.

Etiske overvejelser

Redegør for de etiske problemstillinger, som gennemførelsen af forskningsprojektet rejser. Også om projektet skal anmeldes til Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

I ” Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk forsknings-projekt til det videnskabsetiske komitésystem” fra Den Centrale Videnskabsetiske Komite kan du finde oplysninger om anmeldelsespligt og sagsgang. 

Vejledningen kan hentes fra den Centrale Videnskabsetiske Komites hjemmeside:

Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk forskningsprojekt til det videnskabsetiske monitésystem

Publicering

Det anbefales at redegøre for, hvor og hvordan projektet skal formidles og eventuel publiceres i tidsskrifter. Hvis der allerede foreligger en formidlings- eller publiceringsaftale, anføres dette.

Tidsplan

Beskriv den tidsmæssige plan for, hvordan undersøgelsen skal gennemføres.

Projektets organisering

Beskriv de praktiske og organisatoriske forhold, f.eks. tilknytning til institutioner, forskningsmiljøer og samarbejdspartnere.

Økonomi

Der skal redegøres for projektets økonomi, det vil sige, hvordan projektet finansieres.

Ofte vil man i projektbeskrivelsen nøjes med at anføre hovedpunkterne fra projektets budget, mens det fulde budget vedlægges som bilag.

Angiv også, om du søger midler andre steder, og om der allerede er bevilliget midler.

Litteratur

Lav en liste over den litteratur, der er anvendt i projektbeskrivelsen.

Det kan både være henvisninger til artikler, der redegør for den eksisterende forskning på området, og til bøger, der redegør for design og metode.

Introduktion til sundhedsvidenskabelig litteratursøgning

Gode råd

En projektbeskrivelse fylder normalt ikke mere end fem til seks sider inklusiv litteraturliste. En mere detaljeret beskrivelse kan laves i en særskilt protokolskrivelse.

Projektbeskrivelsen bør skrives så den er let at forstå - også for ikke-specialister. Det vil sige at fagudtryk, der kun er kendt inden for et medicinsk specialeområde eller en bestemt alternativ behandlingsform, bør undgås eller forklares.