1. Samarbejdsaftale

Når et forskningsprojekt går i gang, er det en god ide at have klare og helst skriftlige aftaler om samarbejdet mellem alternative behandlere eller behandlerorganisationer og forskere.

Vigtige emner i en samarbejdsaftale er roller, styregruppe, publicering og rettigheder til materialet og ikke mindst, hvordan konflikter kan undgås. Læs mere om disse emner her.

Aftaler om økonomi og løn kan også indgå i en samarbejdsaftale.

Se afsnitet:
4. Økonomi

 

Videns – og forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) nedlægges pr. 1. januar 2013.

Det er derfor ikke muligt at oprette eller svare på yderligere debatindlæg.

 

Roller

Alternative behandlere eller behandlerorganisationer kan have forskellige roller i projektet, f.eks.:

 • Behandler
 • Konsulent eller behandlingsspecialist
 • Forsker
 • Styregruppemedlem.

Det er vigtigt, at deltagernes roller beskrives i samarbejdsaftalen, og hvilke opgaver, pligter og rettigheder han eller hun har.

Styregruppe

Nogle forskningsprojekter organiseres med en styregruppe bestående af repræsentanter fra eksempelvis alternative behandlerorganisationer og forskere. 

Det er en god ide at skrive ind i samarbejdsaftalen, i hvilke situationer styregruppen skal inddrages i beslutninger.

Der opstår ofte uforudsete hændelser i et forskningsprojekt, og det kan være nødvendigt at lave små eller store ændringer i projektbeskrivelsen undervejs. Det vil typisk være projektlederen, der træffer beslutninger om ændringer med mindre andet er aftalt i samarbejdsaftalen. Det kan dog være en god idé at inddrage alternative behandlere i beslutninger, der vedrører eksempelvis:

 • Ændringer af inklusions- og eksklusionskriterier
 • Ændringer i den alternative behandling, f.eks. kvalitet, tid pr. behandling og antallet af behandlinger
 • Eventuelle udskiftninger af udførende alternative behandlere.

Rammerne for styregruppens arbejde kan fastlægges i samarbejdsaftalen. Det kan være:

 • Hvem indkalder til møderne?
 • Er der krav om et bestemt antal møder (f.eks. pr. år)?
 • Hvem træffer beslutning i forbindelse med eventuel udskiftning af et medlem af styregruppen?
 • Skal der udarbejdes referater af styregruppemøderne? I så fald, hvem skal gøre det, og skal de godkendes?

Mødereferater er et godt redskab til at holde styr på aftaler og følge op på dem. Desuden gør mødereferater det ofte nemmere at bevare overblikket for de alternative behandlere, som typisk ikke er så tæt involveret i projektets praktiske udførelse som forskerne.

Publicering og rettigheder til materialet

Formålet med videnskabelig forskning er at opnå ny viden. Derfor er det vigtigt, at resultaterne bliver offentliggjort, uanset om udfaldet er negativt eller positivt. 

Af og til opstår der konflikter, hvis resultatet ikke er som forventet. Det kan derfor være relevant at skrive ind i en samarbejdsaftale, at resultaterne skal offentliggøres, uanset om udfaldet er negativt eller positivt. 

Det vil ofte være projektlederen, som har rettigheder til materialet. Man kan også aftale, at behandleren bliver medforfatter eller krediteres ved publicering. For at kunne krediteres er det dog nødvendigt, at behandleren bidrager til at skrive forskningspublikationen, hvilket ikke altid er muligt.

Forebyggelse af konflikter

For at foregribe konflikter er det en god idé at skrive ind i samarbejdsaftalen, hvordan eventuelle uenigheder håndteres.

Uenigheder kan f.eks. opstå ved ønske om udskiftning af udøvende behandler, ændring af antal deltagere, antal behandlinger eller lignende efter at projektet er gået i gang. 

Det kan eventuelt aftales, at sådanne situationer håndteres ved at opnå enighed i styregruppen, hvor alternativ behandler eller behandlerorganisation deltager.