2. Projektbeskrivelsen

Projektbeskrivelsen er grundlaget for et forskningsprojekt. Det er derfor vigtigt, at den er klar og entydig.

Beskrivelsen skal blandt andet indeholde en forskningsplan med teori, metoder og tidsplan.

Som alternativ behandler er det en god ide at være særligt opmærksom på eksempelvis beskrivelsen af og kravene til behandlingen, hvor behandlingen skal foregå, hvilken type klienter der skal deltage, og hvordan effekten af behandlingen kan måles.


Videns – og forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) nedlægges pr. 1. januar 2013.

Det er derfor ikke muligt at oprette eller svare på yderligere debatindlæg.

 

Beskrivelse af behandlingen

I beskrivelsen af den alternative behandling kan du vurdere, om:

  • Den alternative behandling i projektet er retvisende i forhold til, hvordan behandlingsformen generelt praktiseres
  • Antallet af behandlinger er passende (hverken for få eller for mange) med hensyn til at kunne forvente en effekt.

Kvalitetskrav til den alternative behandler

Hvilke kvalitetskrav bør stilles til behandleren? Kravene kan eksempelvis være:

  • RAB-godkendelse
  • Erfaring som praktiserende behandler
  • Erfaring med behandling af den sygdom eller lidelse, der undersøges.

Hvor skal behandlingen foregå?

Omgivelserne under en behandling kan have betydning for klientens oplevelse. Overvej derfor krav til, hvor behandlingen skal foregå og indretningen af lokalerne.

Eksempelvis kan klienternes transporttid til behandlingsstedet have betydning for, om de møder op til behandlingerne.

Udvælgelse af klienter

Overvej eksklusionskriterier - det vil sige, om der er klientgrupper, som ikke er egnede til at modtage behandlingen og som derfor ikke bør deltage i projektet.

Som behandler i et forskningsprojekt skal du være forberedt på, at klienterne kan være anderledes end de klienter, du normalt behandler i din klinik. Eksempelvis fordi:

  • Deltagerne typisk har mindre kendskab til behandlingsformen end de klienter, du normalt behandler
  • Klienterne, hvis de bliver udtrukket ved lodtrækning, kan være skuffede over, at de ikke fik den behandling, de helst ville have, og derfor kan være mindre motiverede under behandlingsforløbet.

I et forskningsprojekt er det vigtigt, at færrest muligt klienter falder fra undervejs. Derfor kan det være nødvendigt, at du gør en ekstraordinær indsats for at få klienterne til at fortsætte behandlingen, f.eks. ved at kontakte dem ved udeblivelse fra aftaler.

Måling af effekt

Tag udgangspunkt i de alternative behandleres erfaring med behandling af den pågældende sygdom eller lidelse, og hvad de oplever som typisk effekt. Det kan f.eks. være færre smerter, øget bevægelighed, reduceret medicinforbrug, øget livskvalitet eller andet. 

Det er naturligvis vigtigt at måle på de områder, hvor man på forhånd har en forventning om, at den alternative behandling vil have effekt. 

Vær opmærksom på, at effektmålene skal fastlægges inden projektstart og ikke kan ændres undervejs.

Tidsforløb

Inden projektets start skal der lægges en tidsplan. 

Forskningsprojekter løber ofte over flere år, og det er sandsynligt, at tidsplanen skrider, da der kan opstå uforudsete problemer undervejs. Det tager eksempelvis ofte længere tid end forventet at skaffe det nødvendige antal deltagere til projektet.

Projektforløbet kan derfor nemt blive længere end planlagt, og det kan være en stor udfordring at opretholde engagementet undervejs.